انسان

  • در زندگی سالم فداکاری جایی ندارد زیرا فداکاری توقع ایجاد می کند.
  • فداکاری انتظار ایجاد می کنه
  • هیچ توقعی نباید از دیگران داشته باشیم ولی باید وظایف خود را به نحو احسنت انجام داد.
  • چقدر خوبه همه ما کارمند خدا باشیم نه خلق خدا.
  • نصیحت تلخ ترین نوع ارتباط است.
  • همیشه نباید مورد تایید همه باشیم.
  • باید بپذیریم که همه انسان ها کامل نیستند.
/ 0 نظر / 4 بازدید