بدون عنوان

در تمام تردیدهاو شایدهایم

بدان!

تنها تویی که بایدی...

تنها تو...

حتی به خودت هم دل مبند

می رسد روزی که حتی

نگاهت را نمی شناسی

به جز حضور تو،

هیچ چیز این جهان بیکرانه را

جدی نگرفته ام

حتی عشق را...

/ 0 نظر / 5 بازدید