گزارش مکتوب ترکان به مجلس از موفقیتهای صنعت نفت در دولت احمدی‌نژاد

فارس منتشر کرد
گزارش مکتوب ترکان به مجلس از موفقیتهای صنعت نفت در دولت احمدی‌نژاد

خبرگزاری فارس: متن کامل گزارش وزارت نفت به مجلس با امضای نوذری وزیر نفت و ترکان معاون برنامه ریزی وی که توسط معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه تهیه شده و به موفقیتهای صنعت نفت در دولت احمدی نژاد اشاره دارد منتشر شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این گزارش که توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت تهیه شده و به میزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم توسعه در بخش نفت و گاز اشاره دارد، به ارزیابی عملکرد وزارت نفت در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه سالهای 84 تا 87 پرداخته و با تصریح بر سرمایه گذاری بیش از 66 میلیارد دلار در صنعت نفت در دولت نهم به موفقیتهای این دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید می کند.
این گزارش 11 خرداد ماه سال جاری و در پی درخواست 21 اردیبهشت ماه حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به این کمیسیون ارسال شده است که متن نامه کاتوزیان و پاسخ نامه وزیر با امضای وی و ترکان به صورت عکس به این خبر الصاق شده است.
این در حالی است که اکبر ترکان دو روز پیش طی اظهاراتی آمارهای ارائه شده نفتی توسط رئیس جمهوری را غیر واقعی خوانده و تصریح کرده بود که به رئیس جمهوری آمار غلط می دهند.

به گزارش فارس متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

بدلیل اهمیت نفت و گاز در تأمین انرژی و توسعه اقتصادی جهان و با توجه به وجود حجم عظیمی از منابع هیدروکربوری در کشور، مدیریت کارآمد و بهینه این منابع می‌تواند علاوه بر تضمین انرژی مورد نیاز کشور، در صحنه رقابت جهانی نیز سهم بازار بیشتر و پایداری را نصیب کشور نموده و بدین ترتیب جایگاه ممتاز و تأثیرگذار کشور را در عرضه جهانی انرژی و بالتبع آن در معادلات سیاسی بین‌المللی تثبیت نماید.
تحقق این امر، مستلزم بررسی دقیق عملکرد وزارت نفت در قالب فرایندهای مولد ارزش افزوده و مقایسه عملکرد با برنامه‌های پیش‌بینی شده می‌باشد که بدین ترتیب با بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع سازمانی، بهبود عملکرد سازمان حاصل می گردد.
در این گزارش، عملکرد متغیرهای کلیدی بخش نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه در دو بخش اهداف کمی (جدول شماره 1) و اهداف بودجه‌ای (جدول شماره 2) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اهداف کمی
در این بخش، وضعیت شاخص‌های محوری بخش نفت و گاز مطابق جدول شماره 1، به تفکیک در بخش‌های بالادستی نفت و گاز، پایین‌دستی نفت خام، پالایش گاز و گازرسانی و صنایع پتروشیمی براساس زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه (87 - 1384) در مقایسه با اهداف موجود در سند بخشی برنامه چهارم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور تهیه گردید، مورد بررسی قرار گرفته است.

الف - بخش بالادستی نفت و گاز

- نفت و گاز اکتشافی قابل استحصال
میزان نفت و گاز اکتشافی قابل استحصال در سال‌های 87 - 1384 به ترتیب برابر با 8200، 2255، 5442 و 1363 میلیون بشکه معادل نفت خام بالغ گردیده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 547 درصد، 150 درصد، 349 درصد و 90.9 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- ظرفیت تولید نفت خام
ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 87 - 1384 به ترتیب برابر با 4260، 4275، 4335 و 4335 هزار بشکه در روز بالغ گردیده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 96.8 درصد ، 95 درصد 94.2 درصد و 90.3 درصد تحقق را نشان می‌دهد. همچنین عملکرد شاخص متوسط تولید نفت خام که در سالهای مذکور بترتیب معادل 4021.3 هزار بشکه، 4056.9 هزار بشکه، 4103.6 هزار بشکه و 4016.5 هزار بشکه در روز بوده است، نسبت به برنامه شرکت ملی نفت ایران در سالهای یاد شده تحققی به ترتیب معادل 96.4 درصد، 98.29 درصد، 96.89 درصد و 94.1 درصد را نشان می‌دهد.

- افزایش ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه)
افزایش ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه) در طی سالهای 86- 1384 معادل صفر درصد بوده است در حالیکه این شاخص در ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه، 0.3 درصد برای هر سال پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است که اطلاعات سال 1387 این شاخص هنوز نهایی نشده است.

- نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام
نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام در سال‌های 87- 1384 به ترتیب برابر با 10.4 درصد، 112.2 درصد، 25 درصد و 78.1 درصد بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 10.6 درصد، 114.6 درصد، 25.65 درصد و 82.3 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- باقیمانده عمر ذخایر نفتی
باقیمانده عمر ذخایر نفتی در سال‌های 86 - 1384 به ترتیب برابر با 93 سال، 86.7 سال و 86.2 سال بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 106.03 درصد، 97.34 درصد و 94.7 درصد تحقق را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که اطلاعات سال 1387 این شاخص هنوز نهایی نشده است.

- نفت خام تحویلی برای صادرات
میزان نفت خام تحویلی برای صادرات در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، بترتیب 2427.5 هزار بشکه ، 2472.2 هزار بشکه ، 2496.4 هزار بشکه و 2451.9 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی نفت ایران در دوره مذکور تحققی به ترتیب معادل 101 درصد، 97.9 درصد، 94.8 درصد و 93.7 درصد را نشان می‌دهد.

-ارزش صادرات نفت خام
درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در چهار سال اول برنامه‌ چهارم توسعه، به تبع افزایش جهانی قیمت نفت خام، بترتیب 43972.3 میلیون دلار، 51171.3 میلیون دلار و 68701 میلیون دلار بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی نفت ایران در 2 سال اول دوره مذکور (85 - 1384)، تحققی به ترتیب معادل 99.6 و 102 درصد را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که اطلاعات سال 1387 این شاخص هنوز نهایی نشده است.

- تولید گاز طبیعی
عملکرد این شاخص در سالهای 87- 1384 بترتیب معادل 436 میلیون متر مکعب، 464 میلیون متر مکعب، 505.8 میلیون متر مکعب و 551.9 میلیون متر مکعب در روز بوده است که نسبت به اهداف برنامه موجود در سند بخشی بترتیب 111.2 درصد، 116 درصد، 112.4 درصد و 105.1 درصد محقق گردیده است.

- نسبت تولید گاز به ذخایر
نسبت تولید گاز به ذخایر در سالهای 86 - 1384 بترتیب برابر با 0.6 درصد، 0.6 درصد و 0.7 درصد بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 101.7 درصد ، 94 درصد و 101.4 درصد تحقق را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که اطلاعات سال 1387 این شاخص هنوز نهایی نشده است.

- باقیمانده عمر ذخایر گازی
باقیمانده عمر ذخایر گازی در سال‌های 86 - 1384 بترتیب برابر با 169.8 سال ، 169.8 سال و 142.9 سال بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 100.8 درصد و 109 درصد و 98.6 درصد تحقق را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که اطلاعات سال 1387 این شاخص هنوز نهایی نشده است.

- تولید میعانات گازی، مایعات گازی و نفتا
مجموع تولید میعانات گازی، مایعات گازی و نفتا در سالهای اول تا چهارم برنامه چهارم توسعه، به تبع افزایش تولید گاز غنی بترتیب 352.5 هزار بشکه، 383.3 هزار بشکه، 408.5 هزار بشکه و 442.2 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی نفت ایران در سالهای مذکور، تحققی به ترتیب معادل 87.9 درصد، 88 درصد، 82.5 درصد و 87.7 درصد را نشان می‌دهد.
- تولید میعانات گازی در سالهای 87 - 1384 بترتیب برابر با 213.7 هزار بشکه، 233.2 هزار بشکه، 253.9 هزار بشکه و 282.7 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 85.5 درصد، 93 درصد، 76.9 درصد و 62.8 درصد تحقق را نشان می‌دهد.


- گاز در دسترس برای تزریق
میزان گاز در دسترس برای تزریق در سالهای 87 - 1384 بترتیب برابر با 77.3 میلیون متر مکعب، 73 میلیون متر مکعب ، 71.2 میلیون متر مکعب و 77.7 میلیون متر مکعب در روز بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 82.2 درصد، 74 درصد، 61.4 درصد و 52.1 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- میزان تزریق آب به میادین نفتی
میزان آب تزریقی به میادین نفتی در سالهای 87 - 1384 بترتیب معادل 270.9 هزار بشکه، 357 هزار بشکه، 364.2 هزار بشکه و 420.6 هزار بشکه در روز بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی نفت ایران در سه سال آخر دوره مذکور (87 - 1385) بترتیب معادل 68.7 درصد، 73.6 درصد و 97.8 درصد محقق شده است.

- سهم ایران از تولید کشورهای عضو اوپک در سالهای 87 - 1384 به ترتیب برابر با 12.3درصد ، 12 درصد، 12.5 درصد و 12.53 درصد بوده است که نسب به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 91.1 درصد، 91.1 درصد، 92.3 درصد و 92.5 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

میدان گاز پارس جنوبی
میدان گاز پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی مستقل جهان می‌باشد که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله 100 کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته است. براساس آخرین برآوردهای انجام شده، ذخیره در جای آن حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز برآورد گردیده که معادل 8 درصد کل ذخایر گازی جهان و حدود 50 درصد ذخائر گازی شناخته شده کشو ر است.
همچنین این میدان دارای ذخیره‌ای بالغ بر 18 میلیارد بشکه میعانات گازی می‌باشد.
براساس مطالعات مخزن و نتایج حاصل از حفر چاه‌های اکتشافی، برداشت روزانه تا 28 میلیارد فوت مکعب از میدان پیش‌بینی می‌گردد که این میزان در قالب تقسیم‌بندی بلوک‌های دریایی به صورت 24 فاز خواهد بود.
شایان ذکر است که فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 95 میلیون متر مکعب اخیراً مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و فازهای 9 و 10 نیز با ظرفیت تولید 50 میلیون متر مکعب گاز در روز در حال راه‌‌اندازی می‌باشد.
در انتهای سال 1387، از 24 فاز تعریف شده جهت توسعه میدان پارس جنوبی، عملکرد تولید گاز غنی 8 فاز در حال بهره‌برداری آن به شرح جدویل زیر می‌باشد.

وضعیت تولید گاز غنی در فازهای پارس جنوبی در سال 1387
نام فازهای پارس جنوبی - تولید سال 1387 (میلیون متر مکعب در روز)
فاز 1 - 16.6
فازهای 2 و 3 - 54.9
فازهای 4 و 5 - 56
فازهای 6 و 7 و 8 - 16.8
جمع - 144.3
ارقام جدول فوق مقدماتی می‌باشد

طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دست اقدام
* فاز 11: به منظور تولید 2 میلیارد فوت مکعب در روز گاز جهت خوراک پروژه Pars LNG با ظرفیت تولید 10 میلیون تن LNG در سال که با شرکت توتال قرارداد منعقد شده است. (در حال حاضر متوقف است.)
* فاز 12: توسط شرکت پتروپارس به منظور تولید 3 میلیارد فوت مکعب گاز در روز که 2 میلیون فوت مکعب آن به عنوان خوراک، به مصرف پروژه ایران LNG خواهد رسید، در دست اجرا می‌باشد.
* فازهای 13 و 14: به منظور تولید 3 میلیارد فوت مکعب گاز در روز جهت خوراک پروژه Persian LNG با ظرفیت تولید 16 میلیون تن LNG در سال که با مشارکت شل و رپسول قرارداد منعقد شده است. (در حال حاضر متوقف می‌باشد.)
* فازهای 15 و 16: به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین در روز با قرارگاه خاتم‌الانبیا قرارداد منعقد شده است. (در دست اجرا می‌باشد.)
* فازهای 18 و 17: به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین با مشارکت سازمان گسترش و شرکت مهندسی ساخت صنایع نفت (اوپک) قرارداد منعقد شده و در دست اجرا می‌باشد.
*فازهای 19، 20 و 21: در مرحله انجام مناقصه می‌باشند.
* فازهای 22، 23 و 24: در همکاری مشترک با ترکیه مورد توافق قرار گرفته که توسط سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه به صورت بیع متقابل اجرا خواهد شد.


ب - بخش پایین دستی نفت خام
- خوراک پالایشگاه‌ها ( نفت خام و میعانات گازی )
در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه، میزان عملکرد خوراک (نفت خام و میعانات گازی ) 9 پالایشگاه داخلی نفتی به ترتیب به میزان 1609 ، 1658، 1658 و 1677.4 هزار بشکه در روز بوده است. میزان تحقق این شاخص نسبت به اهداف برنامه سند بخشی بترتیب 101.7 درصد، 101.22 درصد، 102.35 درصد، و 103.5 درصد می‌باشد.

- تولید فرآورده‌های نفتی اصلی
در سالهای 87-1384 با اجرای پروژه‌های بهبود و توسعه پالایشگاهی، مجموع تولید پنج فرآورده اصلی بترتیب معادل 226.2 ملیون لیتر، 230.7 میلیون لیتر، 229.3 میلیون لیتر و 234.3 میلیون لیتر در روز بوده است که نسبت به ارقام برنامه سند بخشی بترتیب به میزان 98.48 درصد، 97.8 درصد، 101.3 درصد 102.9 درصد تحقق یافته است. سهم تولید بنزین موتور از مجموع تولید پنج فرآورده اصلی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بترتیب معادل 18.7 درصد، 19.4 درصد، 19.7 درصد، 18.4 درصد می‌باشد.

- مصرف فرآورده‌های نفتی اصلی
مجموع متوسط مصرف پنج فرآورده نفتی اصلی در سالهای 87-1384 به ترتیب معادل با 218.63 میلیون لیتر، 233.38 میلیون لیتر، 231.08 میلیون لیتر و 245.45 میلیون لیتر در روز می‌باشد که نسبت به اهداف برنامه سند بخشی بترتیب معادل با 103.94 درصد ، 108.3 درصد، 105.04 درصد و 109.2 درصد تحقق نشان می‌دهد. در سال 1386 با اجرای طرح عظیم سهمیه‌بندی بنزین، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی نسبت به سال قبل از آن به میزان 9.2 میلیون لیتر در روز، کاهش یافته است، بطوریکه سهم مصرف بنزین موتور از مجموع مصرف پنج فرآورده اصلی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه بترتیب معادل 30.7 درصد، 31.6درصد، 27.9 درصد و 27.3 درصد بوده است.

- صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی
صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی در سال‌های 87-1384 به ترتیب برابر با 38.6 میلیون لیتر، 38.7 میلیون لیتر، 27.99میلیون لیتر و 17.87 میلیون لیتر در روز بوده است که نسبت به ارقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سالهای مذکور بترتیب معادل 116.3 درصد، 97.7 درصد، 81.3 درصد و 51.6 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- واردات فرآورده‌های نفتی اصلی
واردات فرآورده‌های نفتی اصلی در سال‌های 87-1384 به ترتیب برابر با 28.1 میلیون لیتر، 35.25 میلیون لیتر، 29.19 میلیون لیتر، 30.78 میلیون لیتر در روز بوده است که نسبت به ارقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سالهای مذکور بترتیب معادل 107.8 درصد، 88.7 درصد، 77.2 درصد، 89.2 درصد تحقق راه نشان می‌دهد.

- نسبت تولید بنزین، نفت گاز و نفت سفید به خوراک پالایشگاه‌ها
نسبت تولید بنزین، نفت گاز و نفت سفید به خوراک پالایشگاه‌ها در سال‌های 87-1384 به ترتیب برابر با 55.5 درصد، 55.4 درصد، 56.2 درصد و 56 درصد بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 102.5 درصد، 102.5 درصد، 106.5درصد، 105.1 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- بهینه سازی مصرف انرژی (سامانه کارت هوشمند سوخت)
ایجاد سامانه کارت هوشمند سوخت در اجرای طرح عظیم مدیریت مصرف بنزین، بزرگترین پروژه فناوری اطلاعات (IT) کشور محسوب می‌گردد. اجرای این طرح در سال 1386،‌باعث جلوگیری از مصرف بی‌رویه بنزین و ایجاد الگوی بهینه مصرف فرآورده‌های نفتی بوده و اقدامی مهم در راستای مدیریت مصرف سوخت به شمار می‌رود. برخی از دستاوردهای اجرای این طرح به شرح زیر بوده است:
- صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری مصرف بنزین در سال
- جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از مرزهای کشور
- جلوگیری از رشد بالای مصرف در کشور
- ایجاد سیستم نرم‌افزاری و زیرساخت‌های ارتباطی لازم
- جمع‌آوری اطلاعات کلیه خودروها بر حسب نوع، سال ساخت و ....

ج- بخش پالایش گاز و گازرسانی
- ظرفیت پالایش و نم زدایی گاز طبیعی
ظرفیت پالایش و نم زدایی گاز طبیعی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل با 383 میلیون متر مکعب، 440 میلیون متر مکعب، 447.5 میلیون متر مکعب و 497.5 میلیون متر مکعب در روز بوده که نسبت به اهداف سند بخشی در سالهای مذکور به ترتیب معادل 97.7 درصد، 110 درصد، 99.44 درصد و 94.8 درصد تحقق نشان می‌دهد.
پالایشگاه‌های گازی بهره‌برداری شده در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه .
- پالایشگاه گاز پارسیان 1با ظرفیت 43 میلیون متر مکعب در روز
- پالایشگاه گاز پارسیان 2 با ظرفیت 37.5 میلیون متر مکعب در روز
- پالایشگاه گاز ایلام با ظرفیت 6.8 میلیون متر مکعب در روز
- پالایشگاه گاز مسجد سلیمان با ظرفیت 1 میلیون متر مکعب در روز
- پالایشگاه گازی پارس جنوی (فازهای 9و 10) با ظرفیت 50 میلیون متر مکعب در روز

- صادرات گاز طبیعی
میزان صادرات گاز طبیعی در سال‌های 87- 1384 به ترتیب برابر با 12.9 میلیون متر مکعب، 15.6 میلیون متر مکعب، 15.34 میلیون متر مکعب و 12.9 میلیون متر مکعب در روز بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 67 درصد، 65 درصد، 56.81 درصد و 47.8 درصد تحقق را نشان می‌دهد

- واردات گاز طبیعی
میزان واردات گاز طبیعی در سالهای 87-1384 به ترتیب برابر 14.2 میلیون متر مکعب، 17.3 میلیون متر مکعب، 16.99 میلیون متر مکعب و 19.3 میلیون متر مکعب در روز بوده است که نسبت به ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه در سالهای مذکور بترتیب معادل 86.6 درصد، 82 درصد، 77.2 درصد و 87.7 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

- احداث شبکه گاز شهری
احداث شبکه گاز شهری در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل با 13557 کیلومتر، 12844 کیلومتر، 15699.2 کیلومتر و 13252 کیلومتر بوده که نسبت به اهداف وزارت نفت در سالهای 85 و 86 به ترتیب به میزان 31.24 و 61.85 درصد بیشتر بوده است. به این ترتیب مجموع شبکه‌های توزیع گاز کشور در پایان سال 1387 به 160025 کیلومتر رسیده است.

- تعداد مشترکین جدید گاز طبیعی
عملکرد این شاخص در سالهای 87-1384 به ترتیب معادل با 919.09 هزار ، 886.97 هزار، 882.91 هزار و 905.9 هزار مشترک می‌باشد که نسبت به اهداف سند بخشی در سالهای مذکور به ترتیب معادل با 22.55 درصد، 28.55 درصد، 37.96 درصد و 58.9 درصد، بیشتر بوده است. بدین ترتیب جمع کل مشترکین گاز طبیعی در کشور تا پایان سال 87 به 11091459 مشترک رسیده است.


- خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی
عملکرد این شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل با 1050.83 هزار ، 985.17 هزار ، 897.43 هزار و 917.2 هزار خانوار بوده است. لذا جمع کل خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی در کشور تا پایان سال 87 به 14397.2 هزار خانوار رسیده است.

- شهرها و روستاهای گازرسانی شده
عملکرد شاخص تعداد شهرهای گازرسانی شده در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل 50، 49، 42 و 33 شهر و تعداد روستاهای گازرسانی شده در دوره مورد بررسی برابر با 1057، 1126، 1445 و 1720 روستا بوده است. بدین ترتیب جمع شهرها و روستاهای گازرسانی شده تا پایان سال 87 به ترتیب 694 شهر و 7364 روستا بالغ گردیده است.

- مصرف گاز طبیعی (بدون تزریق)
عملکرد این شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل 268.74 میلیون متر مکعب، 299.18 میلیون متر مکعب، 335.6 میلیون متر مکعب و 362.4 میلیون متر مکعب در روز می باشد که نسبت به اهداف سند بخشی در سال‌های مذکور به ترتیب معادل 84.62 درصد، 75.17 درصد، 75.76 درصد و 74.1 درصد محقق شده است.

د- صنایع پتروشیمی
- تولید مجتمع‌های پتروشیمی
عملکرد این شاخص در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل 15700، 18000، 21333 و 26523 هزار تن می باشد که نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌های مذکور به ترتیب 88 درصد، 90.14 درصد، 85.76 درصد و 83.3 درصد محقق شده است. (ارقام سال‌های 86 و 87 مربوط به مجتمع‌های پتروشیمی موجود می باشد).

- میزان و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی
عملکرد شاخص میزان صادرات محصولات پتروشیمی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب معادل 5220، 6040، 8161 و 10622 هزار تن می باشد که نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌های مذکور به ترتیب به میزان 87.35 درصد ، 91.21 درصد ، 84.8 درصد و 89.5 درصد محقق شده است.
عملکرد شاخص ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در دوره مذکور به ترتیب معادل 2323، 3298، 5315 و 6997.9 میلیون دلار می باشد که نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌های مذکور به ترتیب به میزان 145.1 درصد، 146 درصد، 107.3 درصد و 104.7 درصد محقق شده است. (ارقام سال‌های 86 و 87 مربط به مجتمع‌های پتروشیمی موجود می باشد.)

اهداف بودجه‌ای
در این بخش سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت نفت مطابق جدول شماره 2 به تفکیک منابع داخلی و خارجی و نیز به تفکیک بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه (87-84) در مقایسه با ارقام سند بخشی برنامه چهارم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور تهیه گردیده مورد بررسی قرار گرفته است.

- سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش نفت و گاز
مجموع سرمایه گذاری های انجام شده در بخش نفت و گاز از محل منابع داخلی در سال‌های 87-84 به ترتیب معادل 62362.6 میلیارد ریال، 90730.5 میلیارد ریال، 102510 میلیارد ریال و 139754.2 میلیارد ریال بوده که نسبت به ارقام برنامه سند بخشی در سال های مذکور به ترتیب 192.3 درصد، 189.1 درصد، 188.9 درصد، 254.5 درصد تحقق را نشان می‌دهد.
مجموع سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفت و گاز از محل منابع خارجی (از محل قراردادهای بیع متقابل و فاینانس) در سال های مذکور به ترتیب برابر با 4222.6 میلیون دلار، 4567 میلیون دلار، 4244 میلیون دلار و 1517.4 میلیون دلار بوده است که نسبت به ارقام برنامه سند بخشی به ترتیب 79.6 درصد، 65.2 درصد، 51.4 درصد و 17.5درصد تحقق داشته است.
بدین ترتیب مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش نفت و گاز در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب برابر با 100767.1 میلیارد ریال، 131605.2 میلیارد ریال ، 141779.3 میلیارد ریال و 154175.6 میلیارد ریال می باشد که درصد تحققی به ترتیب برابر با 124.9 درصد، 118.9 درصد، 108.6 درصد و 112.3 را نسبت به ارقام برنامه سند بخشسی در این سالها نشان می دهد.

-سرمایه گذاری های انجام شده در بخش پتروشیمی
مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش پتروشیمی از محل منابع داخلی در سال های 87-84 به ترتیب معادل 8743، 15852، 9314، 12352 میلیارد ریال بوده که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو سال اول دوره مذکور (85-84) به ترتیب معادل 50.4 درصد و 73.6 درصد تحقق را نشان می‌دهد.
مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش پتروشیمی از محل منابع خارجی (فاینانس) در سال‌های مذکور به ترتیب برابر با 1486، 972، 1019، 1094 میلیون دلار می باشد که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو سال اول دوره مذکور (85-84) به ترتیب معادل 79.2 درصد و 44.7 درصد تحقق داشته است.
بدین ترتیب مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتیب برابر با 2447.3 میلیون دلار، 2743.2 میلیون دلار، 2025.5 میلیون دلار و 2393.7 میلیون دلار بوده است که درصد تحققی به ترتیب برابر با 64.6 درصد و 59.9 نسبت به ارقام برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دو سال اول دوره مذکور را نشان می‌دهد.

- مجموع سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت نفت
باتوجه به ارقام فوق، مجموع کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه برابر با 66936.6 میلیون دلار بوده است.

نامه ترکان

 

نامه ترکان

/ 0 نظر / 4 بازدید